Firma cwiertnia

Każdy przedsiębiorca, w kwestię obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty a indywidualne urządzenia, których liczba w terminie ich zakupienia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset złotych także musi on istnieć współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych trwa w maju, w jakim został on nabyty.

Ewidencja środków trwałych potrafi istnieć dominowana w sztuce nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z dobrymi rubrykami z komputera, na umowach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami bądź w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie stosowanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które powodują wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i wesela do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z przyczyną jej przeprowadzenia. W sukcesie sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Pamiętając o działającej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.